STUDENTI se specifickými potřebami

Pravidla pro poskytování podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami při přijímacím řízení a studiu na Technické univerzitě v Liberci upravuje Směrnice rektora č.1/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Technické univerzitě v Liberci, která vychází zejména z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Pravidla MŠMT“), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „ZVŠ“) a Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016 – 2020.

Student se SP má právo na úpravy průběhu studia. Jedná se např. o převod studijních materiálů do elektronické podoby, tlumočení do znakového jazyka, znakovanou češtinu a artikulační tlumočení, přepis výuky a simultánní zápis, studijní a osobní asistenci, prodloužení časového limitu na vypracování testů apod. (viz aktuálně platná Pravidla MŠMT).

Podpora studentů se SP je realizována na základě spolupráce studenta se SP, vyučujících a APC.

Typologie postižení studentů se specifickými potřebami

A. Student se zrakovým postižením
A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením
B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka
B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením
C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi (osoba, které jiná psychická porucha či onemocnění, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazkových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti)