Servisní opatření

Klasifikace postižení je založena na funkčním principu, tzn., že vychází z praktického dopadu na pracovní a komunikační postupy, které je nutné volit během studia na TUL.
Servisní opatření jsou stanovena APC dle typologie postižení v rozsahu metodických standardů pro naplňování podmínek pro zabezpečení studia u jednotlivých typů postižení studentů se SP a na základě zhodnocení funkčních dopadů zdravotního postižení či znevýhodnění studenta se SP na komunikaci, manipulaci s informacemi a provádění dalších činností přímo souvisejících se studijními a výzkumnými aktivitami v rámci zvoleného studijního oboru, a to vzhledem k možnostem poskytování příslušných servisních opatření

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

 • Zpřístupnění studijní literatury – needitovatelný elektronický dokument
 • Individuální výuka – příležitostná
 • Studijní asistence – příležitostná
 • Osobní asistence – příležitostná
 • Prostorová orientace – jednorázová/ příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

 • Zpřístupnění studijní literatury – editovatelný elektronický dokument, hmatový dokument, elektronický audiální dokument
 • Individuální výuka – příležitostná/ přechodná
 • Studijní asistence – jednorázová/ příležitostná/ pravidelná
 • Osobní asistence – příležitostná/ pravidelná
 • Prostorová orientace – jednorázová/ příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

B1. nedoslýchavý / uživatel mluveného jazyka

 • Zapisovatelský/ vizualizační servis – simultánní vizualizační zápis, artikulační tlumočení
 • Individuální výuka – příležitostná
 • Studijní asistence – jednorázová/ příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

 • Zpřístupnění studijní literatury – editovatelný elektronický dokument, videodokument
 • Zapisovatelský/ vizualizační servis – simultánní vizualizační zápis, obsahový zápis, vizualizace pomocí znakované češtiny
 • Tlumočnický servis – tlumočení do znakového jazyka
 • Individuální výuka – příležitostná/ přechodná/ soustavná
 • Studijní asistence – jednorázová/ příležitostná
 • Osobní asistence – příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

C1. pohybově postižený – s postižením dolních končetin

 • Individuální výuka – příležitostná/ přechodná/ soustavná
 • Studijní asistence – příležitostná/ pravidelná
 • Osobní asistence – příležitostná/ pravidelná/ trvalá
 • Prostorová orientace – jednorázová/ příležitostná
 • Režijní opatření

C2. pohybově postižený – s postižením horních končetin

 • Zpřístupnění studijní literatury – editovatelný elektronický dokument
 • Zapisovatelský/ vizualizační servis – obsahový zápis,
 • Individuální výuka – příležitostná
 • Studijní asistence – jednorázová/ příležitostná/ pravidelná
 • Osobní asistence – příležitostná/ pravidelná/ trvalá
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

D. Student se specifickou poruchou učení

 • Zpřístupnění studijní literatury – editovatelný elektronický dokument
 • Individuální výuka – příležitostná/ přechodná
 • Studijní asistence – jednorázová/ příležitostná
 • Diagnostika
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

E. Student s  poruchou  autistického spektra

 • Individuální výuka – příležitostná/ přechodná
 • Studijní asistence – příležitostná/ přechodná
 • Osobní asistence – příležitostná
 • Prostorová orientace – příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření

F. Student s jinými obtížemi (osoba, které jiná psychická porucha či onemocnění, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazkových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti)

 • Individuální výuka – příležitostná
 • Studijní asistence – příležitostná
 • Osobní asistence – příležitostná
 • Prostorová orientace – příležitostná
 • Časová kompenzace
 • Režijní opatření