Časová kompenzace

- opatření organizačního typu, jímž je studentovi poskytována na konkrétní studijní aktivitu časová lhůta delší, než je pro tentýž účel standardní, a to v přímé závislosti na typu jeho postižení
– nesmí být poskytována paušálně, bez ověření účelnosti kompenzace v konkrétním případě
– časovou kompenzaci lze poskytnout všem studentům se specifickými potřebami mimo uchazečů a studentů s postižením dolních končetin
– časová kompenzace je poskytnuta na základě provedené funkční diagnostiky/diagnostiky SPUs dopadem na studium

a) v případě studentů se zrakovým postižením se – s ohledem na použité technologie pro zpřístupnění dokumentů – jedná typicky o časové navýšení při práci se strukturovaným textem (nikoli jeho prosté psaní), symbolikou a grafikou;
b) v případě studentů se sluchovým postižením se jedná typicky o časové navýšení pro překlad (při práci s psaným textem, včetně jeho vytváření), nebo – s ohledem na použité technologie pro zpřístupnění dokumentů – pro práci s videodokumenty ve znakovém jazyce;
c) v případě studentů s pohybovým postižením horních končetin se – s ohledem na rozsah postižení a použité technologie pro zpřístupnění dokumentů – jedná typicky o časové navýšení při práci s textem, symbolikou a grafikou, příp. při manipulaci s předměty, přístrojovou technikou apod.;
d) v případě studentů se SPU se u studentů s dyslexií – s ohledem na použité technologie pro vytváření dokumentů – jedná typicky o časové navýšení pro kontrolu strukturní, typografické a ortografické správnosti textu, v případě studentů s dyskalkulií o časové navýšení pro kontrolu numerických operací;
e) v případě studentů s jinými obtížemi se v odůvodněných případech (v období farmakologické léčby) – s ohledem na možnou ztrátu koncentrace – jedná o časové navýšení při práci s texty.