Diagnostika

- Intervence nabízená a poskytovaná osobám s deklarovanou nebo předpokládanou specifickou poruchou učení, pro niž nemají formální oporu v aktuálně platném vyšetření, resp. nedisponují platnou zprávou z vyšetření.

Je poskytována:

a) uchazečům přicházejícím na vysokou školu s přetrvávajícími obtížemi z nižších vzdělávacích úrovní, jejichž diagnóza je starší než dva roky a kteří požadují zohlednění svého postižení při přijímacím řízení, resp. při studiu na vysoké škole
b) studentům, jejichž obtíže se projeví v souvislosti s nároky kladenými vysokou školou

– je realizována pracovníkem s odpovídající kvalifikací (speciální pedagog, psycholog) a odpovídajícími standardizovanými diagnostickými metodami, včetně komplexního psychologického vyšetření,

– kromě diagnózy pořízené na poradenském pracovišti vysoké školy, které zajišťuje pro studenta podporu, akceptuje škola diagnózu jiného poradenského pracoviště (jiná vysoká škola, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), pokud tato diagnóza splňuje nároky zde uvedené.