Studijní asistence

- Kompenzuje fyzické omezení studenta se specifickými potřebami během výuky, při práci se studijními materiály nebo při výzkumu a při práci s technologiemi nutnými k plnění úkolů, které jsou součástí vzdělávacího programu;

– Je poskytována výhradně v případech, kdy objektivně není možné využít technologie, která by učinila osobu se specifickými potřebami na této asistenci nezávislou, a vzhledem k povaze činnosti a povaze prostředí není ani možné dosáhnout této nezávislosti nácvikem specifických dovedností;

Studijní asistence zahrnuje především:
a) zprostředkování skutečností přístupných během výuky výhradně zrakem (pro studenty se zrakovým postižením);
b) pomoc při orientaci v neznámém dokumentu s netriviální strukturou (pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením a SPU v jazykové oblasti);
c) pomoc při fyzické manipulaci se stroji, přístroji a laboratorními vzorky (pro studenty se zrakovým postižením a pohybovým postižením)
d) asistence při sportovních aktivitách v rámci výuky (pro studenty se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením);
e) nácvik specifických dovedností
– takový typ studijní asistence, který zajistí, že si student osvojí pracovní postupy, jimiž bude pak do co největší možné míry kompenzovat své pohybové, smyslové či kognitivní postižení;
– v případě studentů se zrakovým postižením se jedná o nácvik práce se speciální výpočetní technikou (ať už fyzickým či programovým vybavením) nad rámec běžných znalostí, příp. nácvik efektivní práce s hmatovými dokumenty netriviálního obsahu (různé národní znakové sady, speciální symbolika aj.), vč. hmatové grafiky;
– v případě studentů se sluchovým postižením se jedná o nácvik efektivní práce s psaným textem – jeho překladem, strukturováním, kontrolou jazykové správnosti apod. a dále s odborným vyjadřováním ve znakovém jazyce (používání odborné terminologie včetně terminologie v jiných znakových jazycích, práce se slovníky, stylistická diferenciace apod.);
– v případě studentů s pohybovým postižením (především horních končetin) se jedná o nácvik efektivní práce s výpočetní, případně jinou kompenzační technikou;
– v případě studentů se SPU se typicky jedná o nácvik strategií při práci s textem (efektivita čtení, orientace v dokumentech různého typu a různé délky a struktury) a o nácvik práce s výpočetní technikou umožňující kontrolu strukturní, typografické a ortografické správnosti textu;
– v případě studentů s psychickou poruchou se typicky jedná o nácvik strategií pro efektivní využití času pro studium, rozvržení studijních povinností apod.

Studijní asistence jednorázová intenzivní
Např. nácvik studijních strategií při práci s konkrétním programovým vybavením.

Studijní asistence příležitostná
Nahodilé případy podle aktuální potřeby.

Studijní asistence pravidelná
Malé počty případů ale pravidelně, např. semestrální st. asistence v rámci jednoho předmětu.