PRO UCHAZEČE o studium se specifickými potřebami

Jste uchazeč o studium na TUL se specifickými potřebami?

Neváhejte kontaktovat Akademickou poradnu ještě před podáním přihlášky !

Kontakty APC : http://apc.tul.cz/pracovni-tym-akademicke-poradny/

 Studentská 2, Budova F3 (2. patro vpravo), 461 17 Liberec 1

V přijímacím řízení TUL zohledňuje funkční dopady zdravotního postižení na komunikační možnosti uchazeče se SP v průběhu předpokládaných studijních a výzkumných aktivit.

Zohlednění specifických vzdělávacích potřeb studentů se SP při přijímacím řízení a studiu na TUL je poskytováno uchazečům a studentům, kteří o to požádají a souhlasí se zpracováním osobních údajů uchazeče/studenta se SP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebu zohlednit své zdravotní postižení/znevýhodnění přikládá uchazeč k přihlášce ke studiu, nebo přímo kontaktuje studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu, případně APC. Pro zajištění modifikace přijímacího řízení je uchazeč se SP povinen předložit vedoucímu pracovníkovi APC minimálně 1 měsíc před termínem přijímací zkoušky požadovanou dokumentaci prokazující zdravotní postižení.

TUL před přijímacím řízením provede diagnostiku/funkční diagnostiku uchazeče.

Úprava podmínek při přijímací zkoušce vychází ze zařazení uchazeče do kategorie dle funkčních dopadů zdravotního postižení a stanoví předpokládané funkční dopady zdravotního postižení uchazeče se SP na komunikaci a provádění studijních a výzkumných aktivit v rámci zvoleného studijního oboru.

Uznatelný doklad prokazující zdravotní postižení:

a) doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
b) doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
c) průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením;
d) doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech; (ne starší 2 let)
e) lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě studentů s poruchou  autistického spektra a studentů s jinými obtížemi, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až d);
f) jiný, prokazující specifické potřeby, který připouští český právní řád

 

Typologie postižení studentů se specifickými potřebami

A. Student se zrakovým postižením
A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením
B1. nedoslýchavý / uživatel mluveného jazyka
B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením
C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi  (osoba, které jiná psychická porucha či onemocnění, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti)